GDPR

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Név: Viavill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 2045 Törökbálint, Szív u. 5.  

Cégjegyzékszám: 13-09-139834

Bejegyző bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

E-mail cím: info@viavill.hu

Telefon: +36 23 336 937

a továbbiakban „Adatkezelő” az alábbiakban teszi közzé Adatkezelési Szabályzatát (a továbbiakban: „Szabályzat”).

A Szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos. Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Szabályzat módosítására, amelyről az érintetteket a hatályba lépés előtt 30 nappal közzététel útján értesíti. A jelen Szabályzat elérhető az Adatkezelő székhelyén és fióktelepén, valamint honlapján.

1.RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. I.BEVEZETÉS

Az Adatkezelő elkötelezett a természetes személyek személyes adatainak védelmében, és kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése mindenben megfelel a jelen Szabályzatban, illetőleg a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, elvárásoknak.

A jelen Szabályzat megalkotása során az Adatkezelő az alábbi jogszabályok, ajánlások rendelkezéseit vette figyelembe:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, (a továbbiakban: Info tv.) 
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, 
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
 • a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.)
 • a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR (a továbbiakban: Rendelet),
 • és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások előírásait.
 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Szabályzatban használt nagybetűs kifejezések:

„Adatkezelő”, „Munkáltató” „Társaság”: A jelen Szabályzat kibocsátója.

„Munkavállaló”: Adatkezelő saját állományban lévő, munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott, egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott vagy távmunkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalója, illetve a munkavállalókkal azonos jogok illetik meg a pályázókat, ha ellenérték nélkül ún. próbanapon vesznek részt, amelyen nem végeznek munkát, pusztán megfigyelik az Adatkezelő működését, vagyis a Rendelet értelmezésében „érintett”. 

 1. III.JELEN SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA

Jelen Szabályzat célja az adatkezelés elveinek, szabályainak rögzítése a GDPR-nak és az egyéb jogszabályoknak történő megfelelés, az átlátható, jogszerű és tisztességes adatkezelés biztosítása érdekében. Jelen Szabályzat célja továbbá annak biztosítása, hogy a Szabályzat elérhetővé tételével az Adatkezelő biztosítsa, hogy az érintettek megfelelő és teljes körű tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségéről, az adattovábbítás jogcíméről és jogalapjáról.

Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed valamennyi, az Adatkezelő által azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre), akikre vonatkozóan az Adatkezelő információkat, személyes adatokat kezel, így különösen, de nem kizárólagosan az Adatkezelő munkavállalóira, látogatóira. Jelen Szabályzat személyi hatálya szempontjából természetes személynek minősülnek az Adatkezelővel jogviszonyban álló egyéni vállalkozók, őstermelők, egyéni cégek is.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság által folytatott valamennyi olyan adatkezelési folyamatra, amely a fogalom meghatározásban definiált személyes adatokra vonatkozik.

 1. IV.AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az Adatkezelő vállalja, hogy 

 • a személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és az érintett számára átlátható módon kezeli;
 • a személyes adatokat előre meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, azokat csak ezen célokkal összeegyeztethető módon kezeli (célhoz kötöttség);
 • csak az adatkezelési cél szempontjából releváns, megfelelő és szükséges körre korlátozott személyes adatokat gyűjti és kezeli (adattakarékosság);
 • pontos és naprakész személyes adatokat kezel és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse (pontosság);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott tárolhatóság);
 • a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

Az Adatkezelő felel a fenti elveknek megfelelő adatkezelésért, amelyért „elszámoltatható”. 

Az Adatkezelő vállalja továbbá, hogy feladatai végrehajtása során a felügyeleti hatósággal, annak megkeresése esetén együttműködik.

 1. V.AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Az érintettre vonatkozó személyes adat akkor kezelhető, 

 • ha a konkrét célhoz történő adatkezeléshez az érintett önkéntes hozzájárulását adta;
 • ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezeléshez az érintett nyilatkozatát a mellékletben foglalt adatlapon kell kérni. Amennyiben az adatkezelésnek több célja is van, úgy minden célhoz külön hozzájárulást kell beszerezni. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonása történhet az érintett nevét és lakcímét tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatban, illetőleg e-mailben. E-mail útján megküldött kérés esetén az érintett köteles megadni nevét és lakcímét személyazonosságának igazolása érdekében. 

Az Adatkezelő nem köti szerződés megkötését vagy teljesítését olyan személyes adat megadásához, amely a szerződés teljesítéséhez nem szükséges.

Az Adatkezelő a hozzájárulásokat megőrzi.

Az Adatkezelő rögzíti, hogy 16. életévét be nem töltött személyek („Gyermekek”) személyes adatait nem kezeli.

Jogszabályon alapuló adatkezelés

Amennyiben az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, úgy az érintett hozzájárulását nem kell beszerezni, azonban az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés kötelező jellegéről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő és adatfeldolgozó személyéről, az érintett jogairól, jogorvoslati lehetőségeiről.

Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása a Társaság törvényes képviselőjének a feladata. A Társaság törvényes képviselője felügyeli és ellenőrzi a Társaság adatvédelmi tevékenységét, biztosítja az adatkezelési elvek és szabályok betartását, gondoskodik az adatvédelmi nyilvántartások megfelelő vezetéséről, biztosítja az érintettek jogainak megfelelő gyakorlását, kivizsgálja a beérkező panaszokat, intézkedéseket tesz az incidensek orvoslására, ellenőrzési és utasításadási jogát gyakorolja a jogszerű adatkezelés érdekében, valamint együttműködik a hatóságokkal. Több törvényes képviselő esetén a jelen szabályzatban meghatározott törvényes képviselő felel az adatkezelés jogszerűségének biztosításáért. Az Adatkezelőnél erre kijelölt törvényes képviselő: Zsilák Tamás, Hrepka Gergely

A Társaság valamennyi munkavállalója köteles megismerni és betartani a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat, valamennyi adatkezelési kérdéssel, észrevétellel, problémával a Társaság törvényes képviselőjéhez fordulni. Amennyiben a Társaság bármely munkavállalója adatvédelmi kockázatot, vagy incidenst észlel, úgy köteles haladéktalanul értesíteni a törvényes képviselőt. 

 1. VI.ÉRINTETT JOGAI

Az Adatkezelő a GDPR III. Fejezetének 12. cikke alapján az érintetteteket az alábbiakban írásban tájékoztatja a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó jogairól. Amennyiben az érintett kéri, úgy részére szóbeli tájékoztatás is adható. Szóbeli tájékoztatás iránti kérelmeket az Adatkezelő valamennyi elérhetőségén fogad.

Az érintettek jogai:

 1. Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokra vonatkozó adatkezelés megkezdése előtt átláthatóan, érthetően, világosan és könnyen hozzáférhetően írásban tájékoztatást kapjon az Adatkezelőtől. A tájékoztatást legkésőbb a személyes adatok megszerzésének időpontjában kell átadnia az Adatkezelőnek.

1.1. Amennyiben a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, úgy a tájékoztatásnak tartalmaznia kell az alábbi információk mindegyikét:

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

1.2. Az 1.1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c) az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló általános és különleges személyes adatokra vonatkozó adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f) automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

 1. Amennyiben a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg az Adatkezelő, úgy az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

1.3.1.

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) az érintett személyes adatok kategóriái;

e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

1.3.2.

A fenti a-f pontokban említett információk mellett az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

b) ha az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

d) az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló általános és különleges személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és

g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

1.3.3.

Az Adatkezelő a jelen 1.3. pontban foglalt tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

1.3.4.

Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 1.3.2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.

1.3.5.

Az  1.3.1.-1.3.4. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

a) az érintett már rendelkezik az információkkal;

b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben a 14. cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

 1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

4.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4.2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 4.1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

4.3. A 4.1. és 4.2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.2. Ha az adatkezelés az 5.1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 5.1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítéshez való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérje az Adatkezelőtől azon címzettek megadását, akikkel személyes adatait közölték. Az Adatkezelő köteles a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásáról valamennyi olyan címzettet tájékoztatni, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

7.1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az általános és különleges személyes adatok kezeléséhez az érintett önkéntesen járult hozzá, vagy ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

7.2. Az adatok hordozhatóságához való jog 7.1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

E jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog gyakorlását. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az e pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. A tiltakozáshoz való jog

8.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

8.3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8.4. A 8.1. és 8.2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

8.5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

8.6. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 2. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9.2. A 9.1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 1. A 9.2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
 1. Az érintett tájékoztatáshoz való joga az adatvédelmi incidensről

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az adatvédelmi incidensről, amely tájékoztatás szabályait az Adatvédelmi Incidens fejezet tartalmazza.

 1. Az érintett joga a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Magyar tagállami felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., honlap: www.naih.hu, telefon: 06-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 1. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 1. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 1. Kártérítés

Amennyiben az érintett a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a Rendeletet sértő adatkezeléssel okozott. Az Adatkezelő a kártérítés alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, úgy egyetemleges felelősséggel tartoznak az okozott kárért.

 1. VII.ÉTINTETT JOGAINAK GYAKORLÁSA
  ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS

Az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő az érintett azonosítását követően, indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlása során hozott intézkedésekről. A kérelmek összetettségére, számára tekintettel a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben az Adatkezelő él a határidő meghosszabbításának jogával, úgy erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, úgy lehetőség szerint elektronikusan, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz fordulhat.

A jelen pontban foglalt információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást, valamint az érintett joggyakorlása esetén az intézkedéseket az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó, az Adatkezelő a kért intézkedés meghozatalával együtt járó adminisztratív költségekre is figyelemmel 3.500,- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését. 

A jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott jogok az Adatkezelő valamennyi elérhetőségén gyakorolhatóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a kérelmet benyújtó adatkezelőt személyazonossága igazolására hívja fel.

 1. VIII.ADATFELDOLGOZÓ

Az Adatkezelő vállalja, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki megfelelő garanciát nyújt a Rendeletben foglalt követelményeknek megfelelő adatkezelésért, valamint az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáért.

Az Adatkezelő az adatfeldolgozóval megkötött szerződésben kiköti, hogy az adatfeldolgozó

 • az adatkezelő előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe,
 • a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli,
 • köteles biztosítani azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak,
 • vállalja a jelen Szabályzatban is rögzített adatbiztonsági intézkedések végrehajtását,
 • segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségeit az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében,
 • segíti az adatkezelőt az adatbiztonság, adatvédelmi incidens bejelentése, érintett tájékoztatása, adatvédelmi hatásvizsgálat, előzetes konzultáció körében előírt kötelezettségei teljesítésében,
 • az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek és töröl minden meglévő másolatot, kivéve, ha uniós vagy tagállami jog az adat tárolását írja elő,
 • az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a jelen felsorolásban meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.
 1. IX.TÁJÉKOZTATÓ ADATFELDOLGOZÓKRÓL

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteteket az adatfeldolgozóiról:

 1. Könyvelő, adószakértő:

Az Adatkezelő az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli az Adatkezelővel szerződés és/vagy kifizetői kapcsolatban levő természetes személyek személyes adatait is az Adatkezelőt is terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.  

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: Balogh Péterné Margit

Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza Dr Holló Lajos utca 53 

Cégjegyzékszám:

Adószám: …

Képviselő: Balogh Péterné Margit

Telefonszám: +36 30 307 4432

 1. Bérszámfejtő-üzemeltető és bérprogram szolgáltató:

Az Adatkezelő az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli az Adatkezelővel szerződés és/vagy kifizetői kapcsolatban levő természetes személyek személyes adatait is az Adatkezelőt is terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, valamint bérprogram használatot biztosít.  

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: u.a. mint a könyvelő

 1. IT szolgáltató

Az Adatkezelő informatikai szolgáltatását, kiszolgálását biztosítja (szerver), és ennek keretében – az IT szolgáltatóval fennálló szerződés tartamáig – kezeli a szerveren rögzített személyes adatokat. 

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: WEB-SERVER Kft.

Székhely: 4025 Debrecen, Pásti utca 2. 1. em. 5.

Cégjegyzékszám: 09-09-011599

Adószám: 13498454-2-09

Képviselő: Egri Zsolt Szabolcs 

Telefonszám: +36 52/541 346

 1. Pályázatíró:

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: Csillag Vállakozássegítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Cégjegyzékszám: 01 09 909872

Adószám: 14569513241

Képviselő: Juhász Dániel

Telefonszám: +36 70 635 9394

Fax: 

E-mail cím: daniel.csillagkft@gmail.com

Honlap:  www.csillagkft.hu

 1. Ügyvéd

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: Dr. Török Zoltán Ügyvédi Iroda

Székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 2. 

Adószám: 18147878-2-41

Képviselő: Dr. Török Zoltán ügyvéd

Telefonszám: +36 70 458 0634

Fax: 

E-mail cím: üugyvedek@jogiroda.hu

Cégnév: Dr. Tóth Vera Ügyvédi Iroda

Székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 47. 1. em. 2.

Adószám: 18026298-2-42

Képviselő: Dr. Tóth Vera ügyvéd

Telefonszám:1/4009187

Fax: 1/4009187

E-mail cím: toth.vera@terekestoth.hu

 1. X.NYILVÁNTARTÁSOK

Az Adatkezelő az elszámoltathatóság elvének teljesítése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

 • Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása;
 • Adatfeldolgozók részére átadott adatokat, adatfeldolgozók nevét és az általuk végzett műveleteket tartalmazó nyilvántartás;
 • Adattovábbítás esetén a továbbított adatokról, a továbbítás időpontjáról és címzettjéről vezetett nyilvántartás;
 • Hatósági megkeresések nyilvántartása;
 • Érintettektől érkezett megkeresések, panaszok, az azokra adott válaszok és intézkedések nyilvántartása;
 • Érintettek önkéntes hozzájárulásának nyilvántartása;
 • Adatvédelmi incidensek nyilvántartása.

A nyilvántartások vezetésének részletes szabályait a törvényes képviselő állapítja meg. A nyilvántartások jogszerűségéért a törvényes képviselő felel.

 1. XI.ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, eljárási szabályokat állapít meg annak érdekében, hogy az adatkezelésből eredő kockázatokat minimalizálja és a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és védi az általa továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatokat a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan továbbítás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy jogosulatlan hozzáférés ellen.

Az Adatkezelő a személyes adatokat kezelő munkavállalóival szemben titoktartási kötelezettséget ír elő, amely titoktartási kötelezettség megtartásáról a munkavállalókat külön, írásban nyilatkoztatja. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz történő hozzáférést jogosultsági szintekhez köti, amely szinteket munkakörönként határoz meg. Az Adatkezelő rendszeres ellenőrzésekkel biztosítja, hogy a személyes adatokat kezelő munkavállalók utasításainak megfelelően végezzék tevékenységüket. 

Az Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó nyomtatott anyagokat, fájlokat, lemezeket biztonságosan, páncélszekrényben elzárva őrzi, amely páncélszekrényhez a munkáltató mindenkori vezetőjének van hozzáférése. A feldolgozás alatt álló, folyamatban lévő munkavégzéssel kapcsolatos iratokat és az abban lévő adatokat csak a hozzáféréssel rendelkező munkavállalók ismerhetik meg. Az iratok nem hagyhatóak őrizetlenül, azokat a feldolgozás-, munka befejezését követően haladéktalanul vissza kell tenni az őrzés helyére. (Clean-desk irányelv.) 

Az elektronikusan tárolt, kezelt személyes adatokat az Adatkezelő tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel látja el. Személyes adatokat az Adatkezelő felhő alapú szolgáltatásban nem kezel, nem tárol. Az Adatkezelő az elektronikusan tárolt különlegesen kezelendő személyes adatokat titkosítja, illetőleg szükség esetén álnevesíti.

Az Adatkezelő az elektronikus adatfeldolgozáshoz, nyilvántartáshoz olyan számítógépes programot használ, amely megfelel a GDPR követelményeinek. A számítógépes programhoz csak az arra feljogosított személyeknek van hozzáférésük. A programba történő belépés, személyes adatokkal végzett műveletek naplózásra kerülnek, így utólagosan visszakereshetőek. 

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja: 

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; 

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; 

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; 

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és 

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az Adatkezelő az adatfeldolgozókkal történő szerződéskötés során előírja, hogy az adatfeldolgozók a jelen pontban foglalt adatbiztonsági előírásokat betartsák, amelyet szükség szerint ellenőriz.

 1. XII.ADATVÉDELMI INCIDENS

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidensnek minősülhet különösen, de nem kizárólagosan a személyes adatokat tartalmazó adathordozó (pl: biztonsági másolatokat tartalmazó adatrögzítő; telefon, számítógép) eltulajdonítása, személyes adatokat tartalmazó iratok őrzési helyére történő illetéktelen behatolás, elektronikusan tárolt adatok illetéktelen személy részére történő továbbítása.

Adatvédelmi incidens észlelése esetén a munkavállalók haladéktalanul kötelesek az incidenst közvetlen felettesüknek jelenteni, aki a munkáltató vezetőjéhez fordul. Adatvédelmi incidens bejelentésére harmadik személyek (pl.: szerződő partnerek) is jogosultak az Adatkezelő elérhetőségein. Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidens haladéktalan bejelentésére köteles. Az adatvédelmi incidens kivizsgálása az Adatkezelő vezetőjének joga és egyben kötelezettsége.

Adatvédelmi incidens, vagy arra utaló alapos gyanú esetén meg kell vizsgálni, és meg kell állapítani legalább az alábbiakat:

 • történt-e adatvédelmi incidens,
 • amennyiben igen, úgy az adatvédelmi incidens jellege, incidenshez kapcsolódó tények,
 • milyen személyes adatok érintettek,
 • kik az érintettek (kategória és hozzávetőleges szám szerint),
 • az incidensből eredő valószínűsíthető következmények, jár-e kockázattal az incidens a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve,
 • milyen intézkedésekkel lehet enyhíteni az adatvédelmi incidensből eredő hátrányos következményeket, 
 • károk és kockázatok elhárítása, enyhítése érdekében milyen intézkedések tehetők,
 • milyen jogi lépéseket szükséges tenni (pl: büntető feljelentés, munkajogi jogkövetkezmények alkalmazása),
 • szükséges-e a felügyeleti hatóságot tájékoztatni az incidensről,
 • szükséges-e és aránytalan erőfeszítés nélkül lehet-e az érintettet tájékoztatni az adatvédelmi incidensről,
 • az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatás adására feljogosított személy neve és elérhetősége.

A fenti megállapításokat az Adatkezelő vezetője írásban rögzíti. Úgyszintén írásba rögzíti a vezető az általa foganatosított intézkedéseket.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. A nyilvántartásban szereplő adatokat az incidens bekövetkezésétől számított 5 évig meg kell őrizni.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy adatvédelmi incidens esetén azt késedelem nélkül, amennyiben lehetséges, úgy legkésőbb 72 órával azután, hogy az incidens tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak. Az Adatkezelőt nem terheli a bejelentési kötelezettség, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban az Adatkezelő világosan és közérthetően ismerteti az incidens jellegét és közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket is. Az érintett tájékoztatása mellőzhető, ha

 1. az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása – amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára elérhetetlenné teszik az adatokat;
 2. az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. RÉSZ

ADATKEZELÉS

 1. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

 1. Munkaügyi nyilvántartások:

Kezelt személyes adatok köre:

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ADATOK FORRÁSA ADATKEZELÉS MÓDJA ÁLTALÁNOS – Á KÜLÖNLEGES – K
NÉV, SZÜLETÉSI NÉV munkavállalótól átvett Á
ANYJA NEVE munkavállalótól átvett Á
SZÜLETÉSI HELY munkavállalótól átvett Á
SZÜLETÉSI IDŐ munkavállalótól átvett Á
LAKCÍM, TARTÓZKODÁSI HELY munkavállalótól átvett Á
ADÓAZONSÍTÓ JELE munkavállalótól átvett K
TAJ SZÁM munkavállalótól átvett K
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY SZÁMA munkavállalótól átvett K
LAKCÍMKÁRTYA SZÁMA munkavállalótól átvett K
ÁLLAMPOLGÁRSÁGA munkavállalótól átvett Á
NYUGDÍJAS TÖRZSSZÁM munkavállalótól átvett Á
TELEFONSZÁM munkavállalótól átvett (nem kötelező) Á
E-MAIL CÍM munkavállalótól átvett (nem kötelező) Á
BANKSZÁMLASZÁM munkavállalótól átvett K
MUNKÁBA LÉPÉS NAPJA, MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK NAPJA cégen belül keletkezett Á
MUNKAKÖR cégen belül keletkezett Á
ÖNÉLETRAJZ munkavállalótól átvett, vagy adattovábbítás során hirdető portáltól előzetes munkavállalói hozzájárulás alapján átvett  Á
FÉNYKÉP munkavállalótól átvett Á
ISKOLAI VÉGZETTSÉGET, SZAKKÉPZETTSÉGET IGAZOLÓ OKMÁNY MÁSOLATA munkavállalótól átvett Á
ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁNAK DÁTUMA, SZÁMA, KÉRELEM AZONOSÍTÓJA munkavállalótól átvett Á
MUNKABÉRREL, BÉRFIZETÉSSEL, JUTTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK cégen belül keletkezett Á
TRÉNINGEZETTSÉGI SZINT cégen belül keletkezett Á
MUNKABÉRBŐL LEVONANDÓ TARTOZÁS ÖSSZEGE, JOGCÍME, JOGOSULTJA munkavállalótól átvett, cégen belül keletkezett vagy harmadik fél által átadott K
MUNKA ÉRTÉKELÉSE, FEGYELMI ELJÁRÁSOK JEGYZŐKÖNYVEI cégen belül keletkezett Á
BALESETI JEGYZŐKÖNYV cégen belül keletkezett K
MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK MÓDJA, INDOKAI cégen belül keletkezett Á
ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT EREDMÉNYE harmadik féltől átvett K
MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI, ÖNKÉNTES BIZTOSÍTÓ PÉNZTÁRI TAGSÁG ESETÉN A TAGSÁG TÉNYE, PÉNZTÁR NEVE, AZONOSÍTÓ SZÁMA, TAGSÁGI SZÁMA, BELÉPÉS IDEJE munkavállalótól átvett Á
KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÓ ESETÉN ÚTLEVÉLSZÁM, MUNKAVÉGZÉSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ OKMÁNY SZÁMA munkavállalótól átvett K
CSALÁDI ÁLLAPOT, GYERMEKEK SZÁMA, ÉLETKORA munkavállalótól átvett (nem kötelező) Á
FOGYATÉKOSSÁG, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTTAL KAPCSOLATOS MUNKAHELYI IGÉNYEK munkavállalótól átvett, vagy harmadik féltől származó K
EGÉSZSÉGÜGYI ADATOK munkavállalótól átvett, vagy harmadik féltől származó K
HITELEK munkavállalótól átvett, vagy harmadik féltől származó K
FŐÁLLÁSON KÍVÜLI MUNKAVÉGZÉS ESETÉN: jogviszony jellege, munkáltató neve és székhelye, munkaidő munkavállalótól átvett Á
ELŐZŐ MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSOK: igazolvány biztosítási jogviszonyról és egészségbiztosítási ellátásról, igazolás jogviszony megszűnéséről munkavállalótól átvett Á
EGYÉB: munkavállaló aláírása  munkavállalótól átvett Á
EGYÉB: munkaruha adatok, méretek munkavállalótól átvett Á
EGYÉB: Adatkezelő érintettek által használt gépjárműveinek tartózkodási helye, GPS adatai cégen belül keletkezett Á

Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel. 

Az Adatkezelő a személyazonosító igazolványról és egyéb fényképes hatósági igazolványról (pl.: jogosítvány) a NAIH ajánlásának megfelelően nem, illetve kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján készít fénymásolatot, azonban az igazolványt a birtokosának azonosítása érdekében megtekinti, az igazolványon szereplő adatokat rögzíti. 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy egyes munkakörök betöltését tiszta erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kösse. A munkára való jelentkezés során az erkölcsi bizonyítvány adatait megismerheti a kiválasztási folyamatban részt vevő HR munkatárs, valamint az Adatkezelő mindenkori vezetője. Annak érdekében, hogy más ne ismerhesse meg az adatokat, az Adatkezelő kiköti, hogy a jelentkező személyek az erkölcsi bizonyítványukat csak személyesen adhatják át az előzőekben említett személyek részére. Az Adatkezelő erkölcsi bizonyítványt nem tárol, arról másolatot nem készít. Annak érdekében azonban, hogy az Adatkezelő munkaviszony létesítése esetén bizonyítani tudja, hogy az erkölcsi bizonyítványt megtekintette, nyilvántartásában rögzíti az erkölcsi bizonyítvány kiállításának dátumát, okmányszámát és kérelem azonosítóját. Az Adatkezelő bűnügyi személyes adatot nem kezel.

Az Adatkezelő megváltozott munkaképességű alkalmazott esetén kezeli a különleges személyes adatnak minősülő egészségügyi állapotra vonatkozó adatokat és ezen adatokat tartalmazó dokumentumokat, így a szakértői bizottság szakvéleményét és a megváltozott munkaképességről szóló határozatot.

Személyes adatok címzettje:

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő mindenkori vezetője, a munkáltatói jogok gyakorlója valamint az ezzel összefüggő feladatot ellátó, alábbi munkakört betöltő munkavállalók jogosultak: 

Hrepka Alexandra

Az Adatkezelő a munkaviszonnyal kapcsolatos személyes adatok megismerését csak azon munkavállalók számára biztosítja, akiknek az információkra feladatuk ellátásához feltétlenül szükség van. Az Adatkezelő vállalja, hogy a hozzáférések szükségességét évente, illetőleg szükség esetén felülvizsgálja. 

A fentiekben felsoroltakon kívül Adatkezelő az alábbi jogosultsági szinteket határozza meg: 

A különlegesen kezelendő elektronikusan tárolt személyes adatokat az Adatkezelő titkosítja, a papír alapon tároltat elzárja és csak azon munkavállalóknak enged betekintést, akiket erre feljogosított. A különlegesen kezelt személyes adatokat az Adatkezelő mindenkori vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult megismerni.

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja 

a vonatkozó jogszabályok (különösen: Munka Törvénykönyve, Adózás rendjéről, Számvitelről szóló törvény) alapján előírt bejelentési, bevallási, adófizetési és egyéb kötelezettség teljesítése;

az Adatkezelő jogos gazdasági érdeke, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a munkavállalóval történő kapcsolattartást (pl.: telefonszám, e-mail cím), a vizsgálatok, elemzések- (pl.: munka értékelése, fegyelmi jegyzőkönyvek), munkaidő beosztások készítését (pl.: tréningezettségi szint), munkaszerződések megkötését, teljesítését (pl.: bérek banki utalása érdekében bankszámlaszám), megszüntetését (pl.: munkaviszony megszüntetésének módja és indokai), a munkavállaló számára munkaruha és védőeszköz biztosítása, a munkavállaló munkaidejének nyilvántartása valamint a munkavállaló önkéntes hozzájárulása (pl.: családi állapot, önéletrajz, fénykép)

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a), c), f)).

Adatkezelés célja:

Jogszabályok által előírt bejelentési, bevallási, adófizetési és egyéb kötelezettségek teljesítése, valamint a Munkáltató jogos gazdasági érdekeit szolgáló célok biztosítása. A Munkáltató jogos gazdasági érdeke a munkavállalóval történő kapcsolattartás, vizsgálatok, elemzések készítése, munkaidő beosztás készítése, munkaszerződések megkötése, teljesítése, megszüntetése.

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos adatait a munkaviszony megszűnéséig, a munkaviszony teljesítésével kapcsolatos adatokat a munkaviszonnyal összefüggő igények elévülési idejének lejártáig jogosult kezelni. A munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal összefüggő adatokat a Munkáltatót a munkaviszonyra tekintettel terhelő kötelezettségek teljesítésére vonatkozó felelősség elévülési idejének lejártáig jogosult kezelni.

Adatfeldolgozók:

Az Adatkezelő a munkavállalók személyes adatait a munkaviszonyból eredő adó-, járulék- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése érdekében – a törvényben és a jelen szabályzatban meghatározottak szerint – adatfeldolgozó számára átadhatja. Az adatfeldolgozókat a jelen Szabályzatban található Tájékoztató tartalmazza.

Ezen megbízott adatfeldolgozó(k) személye a munkaviszony fennállása alatt változhat, amely változásról a Munkáltató írásban tájékoztatja az érintettet. 

Adattárolás módja:

Papíralapon és elektronikusan.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az Adatkezelő nem tud munkaviszonyt létesíteni, nem tud eleget tenni bevallási, bejelentési és nyilvántartási kötelezettségének, a munkavállaló nem tudja a jogszabályokban foglalt jogait, biztosított kedvezményeit érvényesíteni.

 1. Hozzátartozók adatainak kezelése munkaviszonnyal összefüggésben

Az Adatkezelő a munkavállaló nyilatkozata alapján a munkaviszonyhoz kapcsolódó kedvezmények (pl.: pótszabadság, családi adókedvezmény) érvényesítése céljából a munkavállaló hozzátartozóinak adatait is kezeli. Amennyiben a munkavállaló megadja hozzátartozóinak adatait, úgy köteles megszerezni ezen személy hozzájárulását, amely hozzájárulás mintája a jelen Szabályzat mellékletét képezi.

Adatkezelés célja:

Munkaviszonnyal kapcsolatos kedvezmények biztosítása, jogszabályok betartása.

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

(Rendelet 6. cikk (1) a) pont)

Kezelt adatok köre:

A munkavállaló hozzátartozójának neve, születési neve, születési helye és ideje, állampolgársága, anyja születési neve, lakcíme, adóazonosító jele, TAJ száma, gyermek életkora, gyermekét egyedül neveli-e. 

Adattárolás határideje:

Az adatkezelés céljának megvalósulásáig, a munkaviszony megszűnéséig illetőleg a munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról szóló jogszabályokban meghatározott határideig.

Személyes adatok címzettje:

Az Adatkezelő HR és munkaügyi osztálya és adminisztrátorai, bérszámfejtő és üzemeltető partner, mindazon munkavállalók, akiknek munkaköri kötelezettségük teljesítéséhez szükséges. 

Adatkezelés módja: 

Papíralapon és elektronikusan.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

A munkavállaló nem tud kedvezményt igénybe venni, munkáltató nem tudja a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat betartani.

 1. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

A munkavállalóval szemben csak akkor és olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

A vizsgálat előtt írásban tájékoztatni kell a munkavállalót azon jogszabályról (jogszabályhely megjelölésével), amely előírja az alkalmassági vizsgálat elvégzését, valamint a vizsgálat eszközéről, módszeréről illetőleg arról, hogy a vizsgálat milyen képesség vagy készség felmérésére irányul. 

Munkaalkalmassági vizsgálat a munkaviszony létesítése előtt és a munkaviszony fennállása alatt is végezhető.

Kezelt személyes adatok köre: 

Munkaköri alkalmasság ténye, szükséges feltételek.

Az adatkezelés jogalapja: 

A Munkáltató és a Munkavállaló jogos érdeke, illetőleg jogszabályi előírás esetén jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése. 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontok)

Adatkezelés célja: 

Munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése. 

Adatok címzettje:

A vizsgálat eredményét teljes terjedelmében megismerheti a munkavállaló, illetőleg a vizsgálatot végző személy. A Munkáltató vezetőjével, illetőleg a munkáltatói jogok gyakorlójával, valamint a HR osztállyal csak azon információk oszthatóak meg, hogy a vizsgált személy alkalmas-e az adott munkakör betöltésére, vagy sem, illetőleg hogy milyen feltételekkel alkalmazható a munkavállaló. 

Adatkezelés időtartama:

A munkaviszonnyal összefüggő igények elévülésének lejártáig.

Adattárolás módja:

Elektronikusan és papíralapon.

 1. A munkavállaló ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 1. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő egyes munkavállalók részére e-mail fiókot biztosít, amely csak és kizárólag munkaköri feladataik teljesítésére, így munkatársaikkal történő kapcsolattartás, munkáltató képviseletében történő levelezések lebonyolítása érdekében használható, magáncélra nem. Az e-mail fiókban személyes levelek nem tárolhatóak, személyes tárgyú levelezés nem folytatható, illetőleg a munkavégzéshez nem kapcsolódó tartalmak, alkalmazások nem tölthetőek le. 

Az Adatkezelő az e-mail fiókokról rendszeres időközönként, de legalább 3 havonta biztonsági másolatot készít, amelyet elzárva 5 évig megőriz. 

A Munkáltató az e-mail fiókokat rendszeresen, de legalább fél évente ellenőrzi. Ellenőrzésre rendszeresen, vagy szükség szerint, a Munkáltató jogos gazdasági érdeke, így különösen, de nem kizárólagosan az üzleti, pénzügyi, gazdasági titkok megőrzése, jogtalan támadások, károkozások megakadályozása, okozott károk érvényesítése, a társaság vagyontárgyainak, üzleti érdekeinek védelme, információ és informatikai biztonság megőrzése, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében kerülhet sor. Az ellenőrzés során a Munkáltató a fokozatosság elvét alkalmazza, így elsődlegesen – amennyiben a körülmények nem zárják ki – felszólítja a munkavállalót a kért e-mail átadására.

Ellenőrzésre a Munkáltató mindenkori vezetője, a munkáltatói jogok gyakorolója és a Munkavállaló valamely további felettese jogosult. Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki, úgy biztosítani kell, hogy az ellenőrzést megelőzően a munkavállaló esetleges személyes tárgyú e-mail üzeneteit törölhesse, illetőleg az ellenőrzésen jelen legyen. Az ellenőrzés megkezdése előtt a munkavállalót tájékozatni kell arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, ki végzi az ellenőrzést, mi az eljárás menete, milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az e-mail fiók ellenőrzésével és a kapcsolódó adatkezeléssel kapcsolatban. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Amennyiben a munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzését megakadályozza, vagy az együttműködést megtagadja, úgy hozzájárulása és jelenléte nélkül is foganatosítható az ellenőrzés azzal, hogy az ellenőrzés eredményéről a munkavállalót tájékoztatni, a személyes tárgyú e-maileit pedig lehetőleg olvasás nélkül törölni kell. Amennyiben az e-mail tárgyából megállapítható, hogy az e-mail személyes célú, úgy azt a Munkáltató nem tekintheti meg. Abban az esetben, ha a munkavállaló az ellenőrzésen jelen van, az ellenőrzés során is biztosítani kell számára a személyes tárgyú levelek törlésének, továbbításának lehetőségét. 

A munkaviszony megszűnésekor, a biztonsági másolatok készítése előtt, illetőleg az e-mail fiókok törlése előtt a munkavállalók figyelmét ismételten szóban fel kell hívni arra, hogy esetleges magáncélú leveleiket töröljék.

Az ellenőrzés nem terjed ki a munkavállaló magáncélú leveleire, nem irányul a munkavállaló magánéletének megfigyelésére, ellenőrzésére. A Munkáltató minden ellenőrzést megelőzően érdekmérlegelési eljárást folytat le annak megállapítása végett, hogy az ellenőrzés foganatosítása feltétlenül szükséges-e.

Adatkezelés jogalapja:

Munkáltató jogos gazdasági érdeke.

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Adatkezelés célja:

Üzleti, pénzügyi, gazdasági titkok megőrzése, jogtalan támadások, károkozások megakadályozása, okozott károk érvényesítése, a társaság vagyontárgyainak, üzleti érdekeinek védelme, információ és informatikai biztonság megőrzése, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

Kezelt személyes adatok köre:

A munkavállaló e-mail fiókjában található üzenetekben lévő adatok, magán e-mail címek, fényképek, a munkaviszony ellátása során észlelt jogsértések.

Adatok címzettje:

Munkáltató vezetője, munkáltatói jogok gyakorlója.

Adatkezelés időtartama:

A személyes tartalmú leveleket a Munkáltató nem őrzi meg. 

Adattárolás módja:

Elektronikusan.

 1. A munkáltató által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

A Munkáltató a munkavállalók számára számítógép (vagy laptop) és tablet használatot biztosít, amely csak és kizárólag munkaköri feladataik ellátásához használható, magáncélra nem. Az előzőek alapján ezen eszközökön személyes adatok nem tárolhatóak, személyes tárgyú levelezés nem folytatható, illetőleg a munkavégzéshez nem kapcsolódó tartalmak, alkalmazások nem tölthetőek le. 

A Munkáltató az előzőekben felsorolt eszközökön lévő adatokról rendszeres időközönként, de legalább 3 havonta biztonsági másolatokat készít, amelyet 6 évig, elzárva őriz. A biztonsági másolat megismerésére a Munkáltató mindenkori vezetője, munkáltatói jogok gyakorlója jogosult, valamint munkaköri kötelezettségei teljesítése céljából a Munkavállaló valamely egyéb felettese.

A Munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban foglalt eszközöket, azon lévő tartalmakat jogos gazdasági érdeke érvényesítése végett ellenőrizze. Az ellenőrzésre szükség szerint, az előző 4.1. pontban foglaltak szerint kerülhet sor. Az ellenőrzésre a 4.1. pontban foglaltak irányadóak.

 1. Egyéb ellenőrzések (internet, kamera, gépjárművek GPS adatai)

A Munkáltató az internethasználatot ellenőrzi, kamerás megfigyelőrendszert működtet. A Munkáltató tájékoztatja a munkavállalókat, hogy a munkavégzési helyként szolgáló építkezéseken a megrendelő társaság minden esetben kamerás megfigyelőrendszert működtet, amelynek adatait a megrendelő kezeli, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a megrendelő adja meg. 

A Munkáltató a munkavállalók számára internetkapcsolatot biztosít, amely csak és kizárólag munkaköri feladataik ellátásához használható, magáncélra nem. Az előzőek alapján a számítástechnikai eszközökön személyes adatok nem tárolhatóak, személyes tárgyú levelezés nem folytatható, illetőleg a munkavégzéshez nem kapcsolódó tartalmak, alkalmazások nem tölthetőek le. Munkáltató bizonyos munkavégzéshez nem szükséges oldalak megnyithatóságát a saját tulajdonában álló, munkavállalók számára munkavégzés céljából adott eszközökön korlátozza. 

A Munkáltató az előzőekben felsorolt eszközökön lévő internethasználatról rendszeres időközönként, de legalább 3 havonta biztonsági másolatokat készít (naplózás), amelyet 6 évig, elzárva őriz. A biztonsági másolat megismerésére a Munkáltató mindenkori vezetője, munkáltatói jogok gyakorlója jogosult, valamint munkaköri kötelezettségei teljesítése céljából a Munkavállaló valamely egyéb felettese.

A Munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Munkavállaló Munkáltató tulajdonát képező eszközön történő internethasználatát jogos gazdasági érdeke érvényesítése végett ellenőrizze. Az ellenőrzésre szükség szerint, az előző 4.1. pontban foglaltak szerint kerülhet sor. Az ellenőrzésre a 4.1. pontban foglaltak irányadóak.

Kamerás megfigyelés

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a munkavállalókat, hogy a munkavégzési helyen (3 db raktár-és irodakonténerben) az alábbiak szerint elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. A jelen részletes tájékoztató és az elektronikus megfigyelőrendszerhez kapcsolódó szabályzat minden munkavállaló számára elérhető, annak tartalmát minden munkavállaló megismerte. 

Munkavégzési helyek címe: a megrendelő társaság által megadott címen  

Az elhelyezett kamerák száma: 1 db/konténer

Az elhelyezett kamerák által megfigyelt területek, tárgyak: a konténeren belül az ajtó előtti terület

Az Adatkezelő tájékoztatja a munkavállalókat, hogy nem történik megfigyelés olyan területeken, amelyek az emberi méltóságot sértenék, így különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen, valamint a munkaközi szünet eltöltésére kizárólagosan szolgáló helyiségekben. Az Adatkezelő a munkavállaló magánéletét nem ellenőrzi, az Adatkezelő a munkavállaló munkahelyi viselkedését nem befolyásolja. Ennek megfelelően nem történik ellenőrzés a munkavállalók – vagyonvédelmet nem érintő – munkavégzésének és munkahelyi viselkedésének megfigyelése céljából. 

Az Adatkezelő olyan kamerával nem rendelkezik, amely kizárólag egy munkavállalót és az általa végzett tevékenységet figyeli meg, vagy aminek a célja a munkavállaló viselkedésének befolyásolása. Az Adatkezelő tájékoztatja a munkavállalókat, hogy jelen részletes tájékoztató és az elektronikus megfigyelőrendszerhez kapcsolódó szabályzat irányadó minden a Munkáltató által létesítendő raktár-és irodakonténerre.

A kamerákkal történő megfigyelés: Az öltözőkben, mosdókban, fürdő helyiségekben, étkezőhelyiségekben az Adatkezelő nem rögzít felvételeket. Ezen területek kizárólag munkaszüneti napokon, munkaidőn kívüli időben figyelhetőek meg, amikor senki nem tartózkodik jogszerűen a területen. A kamera kép-és hangfelvételt rögzít.

Az adatkezelés jogcíme: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, munkabiztonság, munkaviszonyból eredő kötelezettség ellenőrzése. Az Adatkezelő az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, vagyonvédelem, üzleti titok védelme érdekében készít hang-és képfelvételt. Az Adatkezelő szabálysértés, bűncselekmény elkövetése és az elkövetés gyanúja esetén a felvételeket az elkövető azonosítása, a tényállás feltárása érdekében kiadja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bűnüldöző szervnek, szabálysértési hatóságnak. A munkaviszonyból eredő kötelezettség megszegése esetén az Adatkezelő a felvételeket a munkavállalóval szembeni eljárásban felhasználja. 

Kezelt személyes adatok: munkavállalóról készült hang-és képfelvétel, munkavállaló tartózkodási helye, munkaviszonyból származó kötelezettsége teljesítése vagy elmaradása. 

Adatkezelő: Hrepka Gergely ügyvezető, Zsilák Tamás ügyvezető

Adatfeldolgozó: Hrepka Gergely ügyvezető, Zsilák Tamás ügyvezető

Adatok címzettje, adattovábbítás: nyomozó hatósághoz, bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja miatt.

Az adatkezelés helye, módja és időtartama: a technikai berendezés tárhelye (memóriakártya), elektronikusan, legfeljebb 3 munkanapig, kivéve, ha nyomozó hatósághoz történő adattovábbításra van szükség bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja miatt. 

Adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye: vagyonvédelem és munkabiztonság megvalósításának, valamint munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének nehézsége. 

A kamerás megfigyelésre egyebekben a 4.1. pontban foglaltak irányadóak.

A munkahelyi GPS nyomkövetés

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a munkavállalókat, hogy a Társaság tulajdonában álló, munkavállalóinak munkavégzéséhez biztosított 4 db, 9 fős gépjárművében online GPS berendezést működtet. A Társaság tulajdonában álló gépjárművek munkaidőben történő használatát helyzetmeghatározó berendezéssel (GPS készülékkel) ellenőrzi. Az ellenőrzés a gépjármű rendszáma alapján történik, a gépjármű pozíciója és az időpont kerül rögzítésre. A helyzet meghatározó nem használható a munkavállaló folyamatos megfigyelésének eszközeként, illetőleg munkaidőn kívüli hollétének ellenőrzésére, ezért az Adatkezelő szúrópróbaszerűen ellenőrzi a helyzet-meghatározót. Az érintett munkavállalók a GPS nyomkövető eszköz által szolgáltatott adatok kezeléséről a szükséges tájékoztatást megkapják, amelyet az erre vonatkozó nyilatkozat aláírásával tudomásul vesznek. A nyilatkozat a szabályzat 10. sz. mellékletét képezi.

Az adatkezelés jogcíme: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, munkaviszonyból eredő kötelezettség ellenőrzése.

Adatkezelő: Hrepka Gergely ügyvezető, Zsilák Tamás ügyvezető

Adatfeldolgozó: Hrepka Gergely ügyvezető, Zsilák Tamás ügyvezető

 1. A Munkáltató által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott mobiltelefonnal kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a munkáltató mobiltelefont bocsát a munkavállaló rendelkezésére, úgy a munkavállaló a mobiltelefont és az üzleti célú SIM kártyáját magáncélra nem, csak munkaköri feladatai ellátásához használhatja. A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, valamint a mobiltelefonon tárolt adatokat ellenőrizheti, amelyeket az üzleti célú SIM kártyáról bonyolítanak. A munkáltató különösen felhívja a munkavállalók figyelmét arra, hogy a mobiltelefonon magáncélú adatok, fényképek, videók egyéb fájlok nem tárolhatóak, a mobiltelefonra a munkavégzéshez nem kapcsolódó alkalmazás nem tölthető le. 

Amennyiben a munkavállaló a mobiltelefont magáncélra használta, az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a Munkáltató a magáncélú használatot elismerő munkavállalót felhívja arra, hogy a hívásrészletezőből a magáncélból kezdeményezett hívások adatait tegye felismerhetetlenné. A Munkáltató ez esetben előírhatja a magáncélú hívások költségeinek munkavállaló általi viselését. Amennyiben a magáncélú használat során a munkavállaló adatokat rögzített a mobiltelefonon, úgy fel kell hívni az ellenőrzés előtt azok eltávolítására. Az ellenőrzésre egyebekben a 4.1. pontban írtak az irányadóak.

 1. Álláspályázatra jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelések 

Kezelt személyes adatok köre:

Meghirdetett állásra jelentkező személyek azonosító adatai (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, egyéb pályázó által megadott adatok), telefonszám, e-mail cím, önéletrajzban megadott adatok (pl.: képesítés, tapasztalat, érdekeltségi kör), fénykép, belépési teszt eredménye. Adatkezelő a hirdetési portáloktól az érintettek előzetes hozzájárulása alapján továbbított önéletrajzok adatait is kezeli. 

Adatkezelés jogalapja:

A pályázó a pályázatának elküldésével önkéntesen hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.

(Rendelet 6. cikk (1) a) pont)

Adatkezelés célja:

Megüresedett állások betöltése munkaviszony létesítése céljából, pályázat elbírálása, megfelelő munkaerő kiválasztása, munkaszerződés megkötése.

Adatkezelés időtartama:

A pályázat elbírálásáig terjedő időtartamig, illetőleg az érintett által kért törlésig. A munkáltató vállalja, hogy a pályázati folyamat lezárását követően haladéktalanul tájékoztatja azon jelentkezőket, akiket nem választott ki. Ezt követően a munkáltató kérheti a pályázók hozzájárulását ahhoz, hogy pályázati anyagukat adatbázisában rögzítse és további 6 hónapig őrizze. A személyes adatok megőrzésére ez esetben a pályázó kifejezett és önkéntes hozzájárulása esetén kerülhet sor.

Adatok címzettje:

A munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat (munkaerő toborzás, kiválasztás) ellátó munkavállalók. 

Adattárolás módja:

Elektronikusan és papír alapon.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az érintett nem tud állásra jelentkezni, nem tud részt venni a kiválasztási folyamatban.

Adatkezelési nyilvántartási szám:

NAIH-…

 1. Munkavállalók oktatása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy munkavállalók oktatása céljából harmadik féllel szerződjön, és ebben az esetben a munkavállalók adatai a partner részére átadásra kerüljenek a munkavállaló előzetes hozzájárulása alapján.

Az Adatkezelő rögzíti, hogy az időszakos tesztek, tréningek belső szervezésben valósulnak meg, adatszolgáltatás, adattovábbítás azonban harmadik személyek felé nem történik.

 1. SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
 1. Természetes személy partnerek adatai

Kezelt személyes adatok köre:

Az Adatkezelő a vele szerződéses kapcsolatban álló természetes személy partnerek alábbi adatait kezeli:

neve, anyja neve, lakcíme, születési helye és ideje, adóazonosító jele, személyi igazolvány száma, vállalkozói, őstermelői igazolvány száma, adószáma, székhelye, telephelye, telefonszáma, e-mail címe, bankszámlaszáma, ügyfélszáma. 

Adatkezelés jogalapja:

Szerződések teljesítése érdekében (ld.: GDPR: 6. cikk (1) b) pont), amelyben az érintett az egyik fél, illetőleg a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (pl.: ajánlattétel).

Adatkezelés célja:

Szerződések megkötését megelőzően ajánlatok elkészítése, tárgyalások folytatása, szerződések teljesítése, szerződésekből eredő igények érvényesítése.

Adatkezelés időtartama:

A szerződés megkötését megelőzően átvett adatok a szerződéskötés meghiúsulása esetén 60 napon belül törlésre kerülnek. Szerződéskötés esetén az adatokat az Adatkezelő a szerződés megszűnését követő 5 évig őrzi meg. 

Személyes adatok címzettje:

Az Adatkezelő mindenkori vezetője, ügyfélkapcsolati, vevőket, szállítókat kiszolgáló munkavállalói, adatrögzítők, számlázást, követelés behajtást végző munkavállalók.

Adattovábbítás:

A szerződésen és számlán szereplő adatok a könyvelést végző cég számára kerülnek továbbításra. Követelés érvényesítés esetén a behajtáshoz szükséges adatokat az Adatkezelő követeléskezelő cégnek vagy ügyvédi irodának adja át. 

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az Adatkezelő nem tud szerződést kötni az érintettel.

Adattárolás módja: 

Papíralapon és elektronikusan.

Az Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, címzettek és adatfeldolgozók személyéről.

 1. Jogi személy partnerek természetes személy kapcsolattartóinak személyes adatai

Kezelt személyes adatok köre:

Természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe, munkaköre, aláírása 

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az Adatkezelő a szerződés megkötését megelőzően, és a kapcsolattartó személyének megváltozása esetén beszerez. A hozzájárulást az Adatkezelő az adatkezelés időtartama alatt megőrzi. 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Adatkezelés célja: 

Az Adatkezelő jogos érdeke, megkötött szerződések teljesítése, kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama:

A szerződés megszűnését, vagy a természetes személy kapcsolattartói minőségének megszűnését követő 5. év vége. 

Személyes adatok címzettje:

Az Adatkezelő mindenkori vezetője, az Adatkezelő partnereivel kapcsolatot tartó munkavállalók.

Adattárolás módja:

Papíralapon és elektronikusan.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

A kapcsolattartás nehezebb vagy lehetetlen. 

Adattovábbítás nem történik.

 1. EGYÉB, JOGSZABÁLYBAN FOGLALT KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS
 1. Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából történő adatkezelés

Kezelt személyes adatok:

Az Adatkezelő a vele szerződéses kapcsolatban álló természetes személy, egyéni vállalkozó, őstermelő vevői, szállítói törvényben meghatározott adatait kezeli. A kezelt adatok körét az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény 169. és 202. §-ai, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a tartalmazza. A kezelt személyes adatokat a jelen Szabályzata tartalmazza. A felsoroltakon kívül az Adatkezelő kezelheti a gazdasági műveletet elrendelő személy megjelölését, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy nevét, valamint az ellenőr aláírását; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő nevét, az ellennyugtákon a befizető nevét és aláírását, teljesítés igazolást kiállító személy nevét, aláírását. 

Adatkezelés jogcíme:

Jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése. 

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Adatkezelés célja:

Jogszabályban előírt adó- és számviteli kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat az Adatkezelő a jogviszony megszűnését követő 8. év végéig kezeli. 

Adatok címzettje, adattovábbítás:

A személyes adatok megismerésére jogosult az Adatkezelő mindenkori vezetője, az Adatkezelő adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 

Adattárolás módja:

Papíralapon és elektronikusan.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az Adatkezelő nem tud eleget tenni jogszabályban foglalt kötelezettségeinek.

 1. Kifizetői adatkezelés 

Kezelt személyes adatok köre:

Az Adatkezelővel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. § 31. pontja alapján kifizetői kapcsolatban álló munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, juttatásban részesülő személyek Art. 50. § -ában meghatározott adatait, így különösen a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Az Art. 50. §-ának rendelkezései mellékletben szerepelnek tájékoztatás céljából. Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi és szakszervezeti tagságra vonatkozó személyes adatait adó- és járulékkötelezettségek teljésítése céljából.

Adatkezelés jogcíme:

Jogi kötelezettség teljesítése.

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Adatkezelés célja:

Jogszabályban előírt adó- és járulékkötelezettségek teljesítése, így bevallások készítése, adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási és nyugdíj ügyintézés.

Adatkezelés időtartama:

A jogviszony megszűnését követő 8. év vége.

Kezelt adatok címzettje:

Az Adatkezelő vezetője, az Adatkezelő adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

Adattárolás módja:

Papíralapon és elektronikusan.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az Adatkezelő nem tud eleget tenni jogszabályban foglalt kötelezettségeinek.

Az adatok az adatfeldolgozó részére továbbításra kerülnek.

 1. EGYÉB ADATKEZELÉS
 1. Megrendelői adatok

Az Adatkezelőtől szerződés alapján megrendelő, vagy az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló, szolgáltatását igénybe vevő természetes személyek (a továbbiakban együtt: vásárló) adatait az alábbiak szerint kezeli.

Adatkezelés célja: a megrendelők kérésére számla kiállítása, vásárlás vagy teljesítés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, szerződés teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett vásárló vagy szolgáltatást igénybe vevő az egyik fél.

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Kezelt személyes adatok köre: Megrendelő természetes személy neve, lakcíme, számla kiállításának, megrendelés és teljesítés időpontja, a szolgáltatás megnevezése, mennyisége, díja, fizetési mód, azonosítószám, dátum, megrendelő aláírása. 

Adatkezelés időtartama: A Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a megrendelő nem kaphat névre szóló számlát, illetve pénztárgép hiányában nem vehet igénybe szolgáltatást.

Adattárolás módja: elektronikusan. 

Adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges.

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Adatfeldolgozók:

Zsilák Tamás 2045 Törökbálint Szív utca 5 ügyvezető
Hrepka Gergely 2045 Törökbálint Szív utca 5 ügyvezető
Hrepka Alexandra 2045 Törökbálint Szív utca 5 projekt koordinátor
 1. Minőségi kifogásokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: az Adatkezelő által értékesített termékekkel, általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett vásárló vagy szolgáltatást igénybe vevő az egyik fél, valamint jogi kötelezettség teljesítése.

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont és c) pont)

Kezelt személyes adatok köre: a vásárló neve és lakcíme; a panasz előterjesztésének helye, ideje és módja; a panasz leírása, vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok; a jegyzőkönyvet felvevő személy neve, aláírása és a vásárló aláírása (szóbeli panasz esetén); jegyzőkönyv felvételének helye és ideje; panasz egyedi azonosítószáma, visszavét esetén a termék adatai.

Adatkezelés időtartama: Az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyv és a válasz másolati példánya esetében 5 év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másolati példánya esetében 2 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárló nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait, az Adatkezelő nem tudja teljesíteni jogszabályi kötelezettségeit.

Adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan.

Adattovábbítás: történik a gyártónak, teljesítési segédnek.

 1. Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: az Adatkezelő székhelyén, fióktelepén és egyéb munkavégzési helyein bekövetkezett rendkívül események (pl.: lopás, sérülés) dokumentálása, jegyzőkönyvezése.

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükséges. Jogos érdek az események rögzítése és bizonyítása.

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Kezelt személyes adatok köre: a sérült, károsult neve címe, telefonszáma; szülő/gondviselő neve, elérhetősége; esemény dátuma, időpontja; rendkívüli esemény leírása; intézkedés leírása; tanú neve, címe, telefonszáma; jegyzőkönyvvezető neve; jegyzőkönyvvezető, sérült, panaszos, képviselőjének, tanúk aláírása.

Adatkezelés időtartama: a rendkívüli eseménnyel kapcsolatos igény elévüléséig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az események utólag nem bizonyíthatóak, a sérült, panaszos jogai gyakorlásában akadályozott, a vagyonvédelem vagy a munkavállaló ellenőrzése nem lehetséges.

Adattárolás módja: papíralapon.

Adattovábbítás: ügyvédi iroda ésilletékes hatóságok felé, amennyiben további eljárás szükséges (pl.: rendőrség, bíróság).

Adattovábbítás jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.

 1. Talált tárgyak nyilvántartása

Adatkezelés célja: az Adatkezelő székhelyén és fióktelepén, valamint egyéb munkavégzési helyein talált tárgyak nyilvántartása, találó nyilvántartása, találó és tulajdonos értesítése.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint jogi kötelezettség teljesítése

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont)

Kezelt személyes adatok köre: a találás dátuma, időpontja; a találó neve és elérhetősége; a talált tárgy megnevezése; raktározás helye és időtartama; amennyiben ismert úgy a tulajdonos neve és elérhetősége; átadás helye és időpontja; átvevő neve; aláírások. 

Adatkezelés időtartama: az adatok a tulajdonosnak, találónak, települési jegyzőnek történő átadást követően törlésre kerülnek. Értékesítés esetén a találástól számított egy év elteltével törli az Adatkezelő az adatokat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Adatkezelő nem tud eleget tenni jogszabályi kötelezettségeinek, a találó nem tudja gyakorolni a Ptk. 5:54 §-ában foglalt jogait.

Adattárolás módja: papíralapon.

Adattovábbítás: illetékes települési jegyzőnek, nyomozó hatóságnak.

Adattovábbítás jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (Ptk. 5:54§).

 1. Wifi-hez kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő ingyenes wifit, internetelérést biztosít a szolgáltatást igénybe vevők részére. Az internetelérést a Telekom biztosítja az Adatkezelővel megkötött szerződés alapján.

Az ingyenes wifi elérés időkorláthoz nem kötött. A wifi hálózathoz történő önkéntes csatlakozással az igénybe vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a készülékek hálózati egyedi azonosítója alapján a csatlakozások időtartamát figyelemmel kísérje. A lecsatlakozást követő 2 óra elteltével a készülék adatait az Adatkezelő törli, wifi forgalmat az Adatkelező nem rögzít.

 1. Egyéb adatkezelések

6.1. E-mail kapcsolatfelvétel, levelezés

Az elektronikus leveleket az Adatkezelő a küldő fél nevével, e-mail címével, a küldés időpontjával, az üzenetben megadott személyes adatokkal együtt tartja nyilván.

Kezelt személyes adatok köre:

E-mailt küldő személy neve, e-mail címe, üzenetben megadott személyes adatok köre, javíttatni kívánt eszköz adatai.

Adatkezelés célja:

Kapcsolatfelvétel biztosítása, ügyfelek, pályázók nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja:

Az Érintett önkéntes hozzájárulása. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Adattovábbítás:

Adattovábbítás az Érintett kifejezett hozzájárulása hiányában nem történik.

Adatfeldolgozók

Hrepka Alexandra 2045 Törökbálint Szív utca 5 Projekt koordinátor

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelési célok megvalósulásához elengedhetetlen ideig, legkésőbb azonban az adatok megadásától számított 5 évig tart. 

Adattárolás módja:

Elektronikusan

Adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye:

Az Adatkezelővel nem tud kapcsolatba lépni az érintett.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba. Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Szabályzat, vagy annak egyes részeinek megváltoztatására. Az Adatkezelő biztosítja jelen Szabályzat érintettek által történő megismerhetőségét, közzététel és kifüggesztés útján.

Mellékletek:

 1. Tájékoztató az Art. 50. § (2) bekezdéséről

Art. 50. § (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevallás tartalmazza:

1. a Tbj. 44. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett adatait (neve, székhelye, adóazonosító száma),

2. a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító számát,

3. a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát,

4. a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (a továbbiakban: TAJ szám),

5. a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, valamint a természetes személy nyugdíjas státuszát, a gyermekgondozási díj vagy a gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása melletti munkavégzésének tényét, illetve azt, hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idő számításának szükségességéről,

6. a természetes személy tekintetében az Szja tv. 29/A. § és 29/B. § szerinti kedvezmény érvényesítéséhez szükséges következő adatokat:

a) a kedvezmény közös érvényesítésének tényét, annak arányát,

b) a magzat kivételével minden eltartott (kedvezményezett eltartott) nevét, adóazonosító jelét,

c) az arra vonatkozó adatot, hogy e személyek – ideértve a magzatot is – a tárgyhónapban eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak, illetve felváltva gondozott gyermeknek minősülnek-e,

d) az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése szerinti jogcímét,

e) a családi kedvezmény közös érvényesítése esetén a másik fél adóazonosító jelét,

7. a természetes személy tekintetében az Szja. tv. 29/C. § szerinti kedvezmény érvényesítéséhez szükséges következő adatokat:

a) a házastárs nevét, adóazonosító jelét,

b) a kedvezmény igénybe vételének módjára (egyedül, megosztással) vonatkozó döntést,

8. a 6. és 7. pont szerinti kedvezmény esetében a változás bekövetkezésének időpontját, ha a természetes személy az adóelőleg-nyilatkozat tartalmát érintő változás miatt új nyilatkozatot ad a munkáltató, kifizető részére,

9. a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelmet, a nyugdíjjárulék-köteles jutalom összegét, illetve a levont nyugdíjjárulék összegét,

10. a természetes személy által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerőpiaci járulék alapját, a levont (befizetett) természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerőpiaci járulék összegét,

11. a természetbeni egészségbiztosítási, a pénzbeli egészségbiztosítási és a munkaerőpiaci járulékok levonása és/vagy a nyugdíjjárulék-levonás elmaradásának okát,

12. a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartamát, amelyre tekintettel a tárgyhónapban járulékalapot képező jövedelem kifizetésére került sor, illetve az ezen időtartamra vonatkozó levont természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási, munkaerőpiaci és nyugdíjjárulék alapját és összegét,

13. a gyermekgondozási díj (gyed), gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), gyermeknevelési támogatás (gyet), ápolási díj, álláskeresési ellátás folyósításának időtartamát, az ellátás összegét, és az abból levont nyugdíjjárulék összegét, illetve a levonás elmaradásának okát,

14. a biztosítás szünetelését, vagy munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,

15. a foglalkozás FEOR számát, a heti munkaidő tartamát,

16. az egészségügyi dolgozók heti negyvennyolc órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének idejét (munkaórában),

17. a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapját és összegét,

18. a kifizetett (juttatott), az összevont adóalapba tartozó bevételt és az adóelőleg alapját (külön a bérről a jogosultsági hónapok feltüntetésével),

19. a költségelszámolási módot és az adóelőleg megállapítása során figyelembe vett bevételt csökkentő tételeket,

20. a megállapított adóelőleget,

21. a ténylegesen levont adóelőleget, az adóelőleg-levonás elmaradásának okát,

22. az egyes külön adózó jövedelmek címén a természetes személynek kifizetett (juttatott) bevételt, az adó alapját, a megállapított és levont, illetve le nem vont adót, kivéve azt a kifizetést (juttatást),

a) amelyet a jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni,

b) amelynek adója nulla százalék,

c) amely után az egyéni vállalkozó e minőségében adóköteles,

d) amelyet az ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházása ellenében nem árverés és nem aukció során kap a természetes személy,

e) amely után az adó megfizetése a kifizetőt terheli,

23. a természetes személlyel elszámolandó adókülönbözetet,

24. a START-, START PLUSZ-, START EXTRA, START BÓNUSZ, valamint Rehabilitációs kártyával rendelkező személy után, valamint a Karrier Híd programban részt vevő személy után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított szociális hozzájárulási adó alapját és összegét, továbbá a jogszabály szerint meghatározott szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény alapját és összegét, valamint a jogszabály szerint gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló és az ő gyermekgondozási szabadságának időtartama alatt munkakörében foglalkoztatott vagy gyermekgondozási szabadságának lejártát követően a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részmunkaidős foglalkoztatása után a foglalkoztató által igénybevett szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény összegét,

25. a társas vállalkozóként biztosított, egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja Tbj. 31. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,

26. a külföldi illetőségű természetes személynek kifizetett jövedelem összegét, és az általános mértéktől eltérően levont, le nem vont adó, adóelőleg összegét,

27. az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére vezető tisztségviselői jogviszonyával összefüggésben fizetett tiszteletdíj összegét,

28. az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő biztosítói teljesítést,

29. az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére ingatlan birtoklásának, használatának átengedéséből és hasznainak szedéséből, az ingatlan feletti rendelkezési jog gyakorlásából származó jövedelemmel (így különösen az ingatlan értékesítéséből, bérbeadásából, haszonbérbe adásából, az ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog ellenérték fejében történő alapításából, az arról való lemondásból, illetve a joggyakorlás átengedéséből származó jövedelemmel) összefüggésben kifizetett bevétel (jövedelem) összegét,

30. a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vállalkozó Tbj. 31. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,

31. az a munkáltató, amely a tárgyhóban az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései szerint foglalkoztat munkavállalót, e foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben feltünteti az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér – a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér együttes – összegét, és a foglalkoztatás napját (napjait),

32. a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék alapját és összegét,

33. a tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet által a tagja után fizetendő nyugdíjjárulék alapját és összegét, valamint az egészségügyi szolgáltatási járulékot,

34. a szociális hozzájárulási adó alapját és összegét,

35. szociális hozzájárulási adóból igénybe vett kedvezmény – a 24. pontban meghatározott kedvezmények kivételével – esetén a személy után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított szociális hozzájárulási adó alapját és összegét, továbbá a jogszabály szerint meghatározott szociális hozzájárulási adóból igénybevett kedvezmény jogcímét, alapját és összegét,

36. önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban álló személynek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja vagy (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatban történő részvétellel teljesített tényleges szolgálatára tekintettel kifizetett juttatások összegét.

2. Személyes adatok önkéntes hozzájáruláson alapuló kezeléséhez szükséges adatlap

SZEMÉLYES ADATOK ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATLAP

Az Érintett adatai:

AZ ÉRINTETT NEVE:
ANYJA NEVE:
LAKCME:
AZ ÉRINTETT ÁLTAL BETÖLTÖTT MUNKAKÖR:
TOVÁBBI SZEMÉLYES ADATOK:

Az Adatkezelő adatai:

ADATKEZELŐ NEVE:
KÉPVISELŐJE:
SZÉKHELYE
HONLAPJA:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
TELEFONSZÁMA ÉS E-MAIL CÍME:
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: önkéntes hozzájárulás
A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:  

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok:TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az Érintettet megilleti a személyes adataihoz történő hozzáférés, az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal jogosult kérni személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. A személyes adatokat az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személy számára.

Az Érintett bármikor, indokolás és hátrányos jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja hozzájárulását, amelyet az Adatkezelőhöz címzett írásbeli nyilatkozattal, vagy e-mail útján tehet meg. Az Adatkezelő vállalja, hogy a hozzájárulás visszavonásának kézhezvételét követően haladéktalanul törli az Érintett által megjelölt személyes adatokat. 

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., honlap: www.naih.hu, telefon: 06-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az Érintett nem köteles hozzájárulni személyes adatainak kezeléséhez, az adatszolgáltatás nem feltétele szerződéskötésnek. A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következménye: a munkába állás ellehetetlenítése

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk a Társaság Adatkezelési Szabályzatában olvashatók, amely Szabályzat egy példányát átvettem. 

Alulírott kijelentem, hogy adataim pontosak. Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul vettem, a jelen nyilatkozat aláírásával önkéntesen, minden befolyás nélkül hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Adatkezelő a fent megadott személyes adataimat kezelje. Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásom megadása nem kötelező és bármikor, indokolás és joghátrány nélkül visszavonhatom.

Kelt: …………………………………, ………. év …………….. hónap ……. nap

Adatkezelő Érintett

3. Hozzátartozói nyilatkozat adatkezeléshez

HOZZÁTARTOZÓI NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ

MUNKAVÁLLALÓ NEVE:
MUNKAVÁLLALÓ MUNKAKÖRE: 
KÖZVETLEN HOZZÁTARTOZÓ ADATAI
MUNKAVÁLLALÓVAL FENNÁLLÓ ROKONI KAPCSOLATA
NEVE
ANYJA NEVE
SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE
LAKCÍME
ADÓAZONOSÍTÓ JELE
ADATKEZELŐ NEVE:
KÉPVISELŐJE:
SZÉKHELYE
HONLAPJA:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
TELEFONSZÁMA ÉS E-MAIL CÍME:
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Munkaviszonnyal kapcsolatos kedvezmények biztosítása.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:  Az érintett önkéntes hozzájárulása. (Rendelet 6. cikk (1) a) pont)
A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: Az Adatkezelő HR osztálya, bérszámfejtő partnere.
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:   Az adatkezelés céljának megvalósulásáig, a munkaviszony megszűnéséig illetőleg a munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról szóló jogszabályokban meghatározott határideig.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az Érintettet megilleti a személyes adataihoz történő hozzáférés, az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal jogosult kérni személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. A személyes adatokat az Adatkezelő a következő bérszámfejtő partnerének továbbítja: Balog Péterné Margit

Az Érintett bármikor, indokolás és hátrányos jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja hozzájárulását, amelyet az Adatkezelőhöz címzett írásbeli nyilatkozattal, vagy e-mail útján tehet meg. Az Adatkezelő vállalja, hogy a hozzájárulás visszavonásának kézhezvételét követően haladéktalanul törli az Érintett által megjelölt személyes adatokat, amennyiben a jelen szabályzat alapján nem áll fenn egyéb jogalap az adatkezeléshez. 

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., honlap: www.naih.hu, telefon: 06-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az Érintett nem köteles hozzájárulni személyes adatainak kezeléséhez, az adatszolgáltatás nem feltétele szerződéskötésnek. A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következménye: a munkavállaló nem tud kedvezményt igénybe venni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk a Társaság Adatkezelési Szabályzatában olvashatók, amely Szabályzat egy példányát átvettem. 

Alulírott kijelentem, hogy adataim pontosak. Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul vettem, a jelen nyilatkozat aláírásával önkéntesen, minden befolyás nélkül hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Adatkezelő a fent megadott személyes adataimat kezelje. Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásom megadása nem kötelező és bármikor, indokolás és joghátrány nélkül visszavonhatom.

Kelt: …………………………………, ………. év …………….. hónap ……. nap

Adatkezelő Érintett

4. Jogi személy szerződő partnerek természetes személy kapcsolattartóinak önkéntes hozzájárulása

JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY KAPCSOLATTARTÓINAK ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

ADATLAP

Az Érintett adatai:

AZ ÉRINTETT NEVE:
ANYJA NEVE:
LAKCÍME:
AZ ÉRINTETT ÁLTAL BETÖLTÖTT MUNKAKÖR:
TOVÁBBI SZEMÉLYES ADATOK:

Az Adatkezelő adatai:

ADATKEZELŐ NEVE:
KÉPVISELŐJE:
SZÉKHELYE
HONLAPJA:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
TELEFONSZÁMA ÉS E-MAIL CÍME:
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Az Adatkezelő jogos érdeke, megkötött szerződések teljesítése, kapcsolattartás.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az Adatkezelő a szerződés megkötését megelőzően, a kapcsolattartó személyének megváltozása esetén beszerez. A hozzájárulást az Adatkezelő az adatkezelés időtartama alatt megőrzi.  (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: Az Adatkezelő mindenkori vezetője, az Adatkezelő partnereivel kapcsolatot tartó munkavállalók.
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:   A szerződés megszűnésétől, a természetes személy kapcsolattartói minőségének megszűnését követő 5. év vége. 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az Érintettet megilleti a személyes adataihoz történő hozzáférés, az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal jogosult kérni személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. A személyes adatokat az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személy számára.

Az Érintett bármikor, indokolás és hátrányos jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja hozzájárulását, amelyet az Adatkezelőhöz címzett írásbeli nyilatkozattal, vagy e-mail útján tehet meg. Az Adatkezelő vállalja, hogy a hozzájárulás visszavonásának kézhezvételét követően haladéktalanul törli az Érintett által megjelölt személyes adatokat. 

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., honlap: www.naih.hu, telefon: 06-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az Érintett nem köteles hozzájárulni személyes adatainak kezeléséhez, az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződés megkötésének. A hozzájárulás elmaradásának lehetséges következménye: nehezebb kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk a Társaság Adatkezelési Szabályzatában olvashatók, amelyből egy példányt átvettem.

Alulírott kijelentem, hogy adataim pontosak. Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul vettem, a jelen nyilatkozat aláírásával önkéntesen, minden befolyás nélkül hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Adatkezelő a fent megadott személyes adataimat kezelje. Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásom megadása nem kötelező és bármikor, indokolás és joghátrány nélkül visszavonhatom.

Kelt: …………………………………, ………. év …………….. hónap ……. nap

Adatkezelő Érintett

5. Természetes személlyel kötött szerződéshez kapcsolódó tájékoztató

TERMÉSZETES SZEMÉLLYEL KÖTÖTT SZERZŐDÉSHEZ

KAPCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatkezelő tájékoztatja szerződéses partnerét, hogy a szerződésben megadott, illetőleg a szerződés teljesítése során átadott személyes adatait a szerződés teljesítése érdekében, annak jogcímén kezeli.

 1. Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Kezelt személyes adatok köre:

Az Adatkezelő a vele szerződéses kapcsolatban álló természetes személy partnerek alábbi adatait kezeli:

neve, anyja neve, lakcíme, születési helye és ideje, adóazonosító jele, személyi igazolvány száma, vállalkozói, őstermelői igazolvány száma, adószáma, székhelye, telephelye, telefonszáma, e-mail címe, bankszámlaszáma, ügyfélszáma.

Adatkezelés jogalapja:

Szerződések teljesítése érdekében (ld.: GDPR: 6. cikk (1) b), amelyben az érintett az egyik fél, illetőleg a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (pl.: ajánlat tétel).

Adatkezelés célja:

Szerződések megkötését megelőzően ajánlatok elkészítése, tárgyalások folytatása, szerződések teljesítése, szerződésekből eredő igények érvényesítése.

Adatkezelés időtartama:

A szerződés megkötését megelőzően átvett adatok a szerződéskötés meghiúsulása esetén 60 napon belül törlésre kerülnek. Szerződéskötés esetén az adatokat az Adatkezelő a szerződés megszűnését követő 5 évig őrzi meg. 

Személyes adatok címzettje:

Az Adatkezelő mindenkori vezetője, ügyfélkapcsolati, vevőket, szállítókat kiszolgáló munkavállalói, adatrögzítők, számlázást, követelés behajtást végző munkavállalók.

Adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye:

Szerződéskötés elmaradása, szerződés teljesítésének meghiúsulása.

Adattárolás módja:

Papíralapon és elektronikusan.

 1. Jogszabályon alapuló adatkezelés:

Kezelt személyes adatok:

Az Adatkezelő a vele szerződéses kapcsolatban álló természetes személy, egyéni vállalkozó, őstermelő vevői, szállítói törvényben meghatározott adatait kezeli. A kezelt adatok körét az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény 169. és 202. §-ai, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a tartalmazza. Az Adatkezelő kezelheti a gazdasági műveletet elrendelő személy megjelölését, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy nevét, valamint az ellenőr aláírását; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő nevét, az ellennyugtákon a befizető nevét és aláírását, a teljesítésigazolást kiállító személy nevét, aláírását. 

Adatkezelés jogcíme:

Jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése. 

Adatkezelés célja:

Jogszabályban előírt adó és számviteli kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat az Adatkezelő a jogviszony megszűnését követő 8. év végéig kezeli. 

Adatok címzettje, adattovábbítás:

A személyes adatok megismerésére jogosult az Adatkezelő mindenkori vezetője, az Adatkezelő adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 

Adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye:

Az Adatkezelő nem tud eleget tenni jogszabályban foglalt kötelezettségeinek.

Adattárolás módja:

Papíralapon és elektronikusan.

3.

Adatkezelő:

Cégnév: 

Székhely: 

Cégjegyzékszám: 

Adószám: 

Képviseli: 

E-mail cím:

Telefonszám:

Adattovábbítás:

A szerződésen és számlán szereplő adatok a könyvelést végző cég számára kerülnek továbbításra. Követelés érvényesítés esetén a behajtáshoz szükséges adatokat az Adatkezelő követeléskezelő cégnek vagy ügyvédi irodának adja át. 

Adatfeldolgozó:

Könyvelő:

Az Adatkezelő az adó- és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli az Adatkezelővel szerződéses vagy kifizetői kapcsolatban levő természetes személyek személyes adatait is, az Adatkezelőt is terhelő adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.  

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: Balogh Péterné Margit

Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr Holló Lajos utca 53

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Képviselő: Balogh Péterné Margit

Telefonszám: +36 30 307 4432

Kintlévőség esetén az érintett személyes adatai a követelés behajtása érdekében sem kerülnek átadásra követeléskezeléssel megbízott partner számára.

 1. Tájékoztatás

Az Adatkezelő tájékoztatja szerződéses partnerét, hogy az érintettet megilleti a személyes adataihoz történő hozzáférés, az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal jogosult kérni személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. 

Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., honlap: www.naih.hu, telefon: 06-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósági eljárás megindítását kezdeményezheti.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk a Társaság Adatkezelési Szabályzatában olvashatók, amelyből egy példányt az érintett átvett.

Alulírott kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást, illetőleg az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatát megismertem.

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________

            Az érintett aláírása

6. Munkavállalói tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

MUNKAVÁLLALÓK RÉSZÉRE

 1. Bevezető

A Munkáltató Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) előírt tájékoztatási kötelezettségének a jelen tájékoztató közzétételével tesz eleget:

Vonatkozó jogszabályi előírások:

Mt: 9. § (2) és (3) bekezdése: „A munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.” 

„(3) A munkavállaló a személyiségi jogáról általános jelleggel előre nem mondhat le. A munkavállaló személyiségi jogáról rendelkező jognyilatkozatot érvényesen csak írásban tehet.”

Mt. 11. § (1) bekezdése: „A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető.”

Mt. 10. §: „(1) A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

(2) A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről. A munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet.

(3) A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkáltató a munkavállaló személyes adatait – az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint – adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.”

A munkáltató az Mt. személyhez fűződő jogok védelme tárgyában előírt tájékoztatási kötelezettségeinek az alábbiak szerint tesz eleget. 

 1. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről
 1. A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalót, hogy munkaviszonyával összefüggésben a Munka Törvénykönyve alapján jogos érdekének érvényesítése jogcímén az alábbi adatkezeléseket végzi:
 1. Munkaügyi nyilvántartások
 2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
 3. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 4. Számítógép, laptop, tablet, mobiltelefon ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 5. Internethasználat ellenőrzésével, kamerás megfigyeléssel, gépjárművek GPS adataival kapcsolatos adatkezelés 
 1. A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalóit, hogy jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bevallása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli a Munkavállalók és nyilatkozatuk alapján családtagjaik adótörvényekben előírt személyes adatait (kifizetői adatkezelés). 

III Tájékoztatás adatfeldolgozókról 

A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalót, hogy különösen az alábbi személyi adatait: 

név; születési hely és idő; anyja születési neve; esetleges gyermekek száma; személyi igazolvány szám; lakcímkártya szám; személyi azonosító jel; TAJ szám; adóazonosító jel; bankszámlaszám; lakcím; munkahelyi email cím; munkahelyi telefonszám; munkaviszonyra vonatkozó adatok; állampolgárság 

a munkaviszonyból eredő adó-, járulék és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése érdekében szerződéses jogviszonyban álló könyvelő iroda és bérszámfejtő iroda részére adja át. 

Az adatfeldolgozó könyvelő iroda neve:

Balogh Péterné Margit

Székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr Holló Lajos utca 53

Az adatfeldolgozó bérszámfejtő iroda neve:

Balogh Péterné Margit

Székhelye:6100 Kiskunfélegyháza, Dr Holló Lajos utca 53

A munkáltató tájékoztatja továbbá a munkavállalót, hogy a megbízott adatfeldolgozók személye a munkaviszony fennállása alatt változhat. 

3. További adatfeldolgozók megnevezése: 

 1. Tájékoztatás a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai és egyéb eszközök alkalmazásáról (Az itt nem szabályozott kérdésekben az Adatkezelési Szabályzat 2. rész I. fejezetének 4. pontjában foglaltak az irányadóak.) 

A munkavállaló tájékoztatja a munkavállalót, hogy a munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzésére az alábbi technikai eszközöket alkalmazza:

 1. E-mail fiók ellenőrzése
 1. A munkáltató által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 1. Egyéb ellenőrzések (internethasználat, kamera, gépjárművek GPS adatai)
 1. A munkáltató által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott mobiltelefonnal kapcsolatos adatkezelés
 1. Záradék

Jelen tájékozató 2018. május 25. napjától hatályos. A Munkáltató fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató módosítására, amelyről a munkavállalót írásban tájékoztatja.

Kelt: Budapest, 2018. május 25. 

Aláírás:

Munkáltató

Munkavállalói nyilatkozat

A munkavállaló jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a munkáltató munkaviszonnyal kapcsolatos Adatkezelési Szabályzatát teljes terjedelmében megismerte és megértette, abból egy példányt átvett. A munkavállaló tudomással bír – többek között – a munkáltató által kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, jogalapjáról, az adatfeldolgozók személyéről, az adatbiztonsági intézkedésekről valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. Munkavállaló kijelenti továbbá, hogy kötelezi magát az ún. „clean desk” irányelv betartására, vagyis napi munkája végén, illetve akkor, ha elhagyja munkaállomását, nem hagy semmit illetéktelen személyek számára hozzáférhető helyen, ami személyes adatot tartalmaz. Az ilyen okiratokat és egyéb eszközöket mindig a megfelelő, zárt szekrényben helyezi el ilyen esetekben. 

Kelt: ……………………………….., …………….. év ………….. hónap ……….. nap

Munkavállaló neve és aláírása

7. Titoktartási nyilatkozat

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

Alulírott:

Munkavállaló neve: 

Lakcíme: 

a jelen okirat aláírásával az alábbi nyilatkozatot teszem:

Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a munkáltatóm, a Viavill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely és levelezési cím: 2045 Törökbálint, Szív u. 5., cégjegyzékszám: 13-09-139834, képviselő: Hrepka Gergely ügyvezető és Zsilák Tamás ügyvezető) (a továbbiakban: Munkáltató) tevékenységének gyakorlása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Unió 2016/679. számú adatvédelmi rendelete (GDPR) (a továbbiakban: Rendelet) alapján adatkezelőnek minősül és személyes adatokat kezel.

Személyes adatnak minősül a Rendelet alapján az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az érintettektől gyűjtött személyes adatok körét a Munkáltató Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amelyet megismertem.

Jelen nyilatkozat aláírásával vállalom, hogy a Munkáltatómnál végzett munkám során tudomásomra jutott, érintettekre vonatkozó személyes adatokat kizárólag a munkaköri feladataim teljesítése céljából kezelem, más célra nem használom, illetéktelen személyek részére nem továbbítom, a személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem engedek és azokat nyilvánosságra nem hozom. Vállalom továbbá, hogy személyes adatokat csak és kizárólag a Munkáltatóm tulajdonában álló eszközökön tárolok. Vállalom továbbá azt is, hogy a munkavégzésem során vagy azzal összefüggésben megismert, a munkáltatómra vagy üzleti partnereire vonatkozó üzleti titkot megőrzöm. 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a munkáltatóm által rendelkezésemre bocsátott hordozható számítógépet, mobiltelefont és pendrive-ot kizárólag munkavégzés céljára használom és mindenkor tartózkodom a magáncélú használattól. Ezen eszközök őrzéséről gondoskodom annak érdekében, hogy a rajtuk található személyes adatokat és üzleti titkokat illetéktelen személyek ne ismerhessék meg. Tudomásul veszem a munkáltató Adatkezelési Szabályzatával összefüggésben, hogy ezen eszközök adatait, tartalmát, naplózását a munkáltatóm ellenőrizheti. 

Vállalom továbbá, hogy a személyes adatok kezelése során betartom a Munkáltatóm mindenkori adatkezelési iránymutatásait és szabályzatait.

Nyilatkozom, hogy a tudomásomra jutott személyes adatokat és üzleti titkokat titokban tartom, bizalmasan kezelem a munkaviszonyom fennállása alatt és jogviszonyom megszűnését követően is.

Tudomással bírok arról, hogy amennyiben titoktartási kötelezettségemet megszegem, úgy annak munkajogi, polgári jogi és büntetőjogi következményei is lehetnek.

Budapest, ………… év ……………………… hónap ………….. nap

Munkavállaló

8. Tájékoztató alkalmassági vizsgálatról

TÁJÉKOZTATÓ 

munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatáról

I.

A Munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy az alkalmassági vizsgálat elvégzését jogszabály írja elő.

Jogszabály címe, száma, jogszabályhely:

II.

Az alkalmassági vizsgálat az alábbi készség, képesség felmérésére irányul:

(Munkaköri alkalmassági vizsgálat, szakmai alkalmassági vizsgálat, személyi higiénés alkalmassági vizsgálat)

Az alkalmasság véleményezése:

a munkaköri alkalmasság esetében a munkáltató által megjelölt munkakörre,

a szakmai alkalmasság esetében az adott szakmára, illetve szakmai jellegű képzésre; az álláskereső esetében szakmai jellegű képzésre, átképzésre, az adott személy számára ellátható foglalkozási csoportokra vagy szakmák megjelölésére,

a személyi higiénés alkalmasság esetében a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy magas kockázatú munkaterületen

folytatott tevékenységre terjed ki.

(4) A munkaköri és a szakmai alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkavállaló, illetve a tanuló vagy a hallgató, az álláskereső:

a) a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétele

aa) egészségét, testi, illetve lelki épségét nem veszélyezteti-e,

ab) nem befolyásolja-e egészségi állapotát kedvezőtlenül,

ac) nem okozhatja-e utódai testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását;

b) esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása, illetőleg a szakma elsajátítása és gyakorlása során nem idéz-e elő baleseti veszélyt;

c) a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkakörökben, illetve szakmákban történő munkavégzés esetén személyi higiénés és egészségi állapota nem veszélyezteti-e mások egészségét, foglalkoztatható-e az adott munkakörben;

d) milyen munkakörben, illetve szakmában és milyen feltételek mellett foglalkoztatható állapotrosszabbodás veszélye nélkül, amennyiben átmenetileg vagy véglegesen megváltozott munkaképességű;

e) foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében, illetve folytathatja-e tanulmányait a választott szakmában;

f) szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres foglalkozás-egészségügyi ellenőrzést igényel;

g) külföldön történő munkavégzés esetén egészségi szempontból várhatóan alkalmas-e az adott országban a megjelölt szakmai feladat ellátására.

(5) A személyi higiénés alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkát végző személy egészségi állapota – a tevékenység gyakorlása esetén – a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületeken nem veszélyezteti-e mások egészségét, folytathat-e tevékenységet az adott munkaterületen

 (6) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság vizsgálata, valamint a foglalkoztathatóság szakvéleményezése nem terjed ki a munkaképesség változás mértékének, a rokkantság fokának meghatározására, valamint a szellemi képesség és az elmeállapot véleményezésére.

(7) A soron kívüli munkaköri, illetve személyi higiénés alkalmasság vizsgálata keretében végzett, HIV fertőzés megállapítására irányuló szűrővizsgálati kötelezettségkörét, a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjét külön jogszabály állapítja meg.

 1. A vizsgálat módszere és módja:

Záradék:

Alulírott munkavállaló kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem.

Kelt: ………………………….., ……… év …………. hónap ……. nap

Munkavállaló neve

Munkavállaló aláírása

 1. 9. Tájékoztató kamerás megfigyelő rendszer működtetéséről 

TÁJÉKOZTATÓ

munkavállalók részére kamerás megfigyelőrendszerről 

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a munkavállalókat, hogy a munkavégzési helyen az alábbiak szerint elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. A jelen részletes tájékoztató és az elektronikus megfigyelőrendszerhez kapcsolódó szabályzat minden munkavállaló számára elérhető, annak tartalmát minden munkavállaló megismerte. 

Munkavégzési helyek címe: a megrendelő társaság által megadott címen

Az elhelyezett kamerák száma: 1 db/konténer

Az elhelyezett kamerák által megfigyelt területek, tárgyak: a konténeren belül az ajtó előtti terület

Az Adatkezelő tájékoztatja a munkavállalókat, hogy nem történik megfigyelés olyan területeken, amelyek az emberi méltóságot sértenék, így különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen, valamint a munkaközi szünet eltöltésére kizárólagosan szolgáló helyiségekben. Az Adatkezelő a munkavállaló magánéletét nem ellenőrzi, az Adatkezelő a munkavállaló munkahelyi viselkedését nem befolyásolja. Ennek megfelelően nem történik ellenőrzés a munkavállalók – vagyonvédelmet nem érintő – munkavégzésének és munkahelyi viselkedésének megfigyelése céljából. 

Az Adatkezelő olyan kamerával nem rendelkezik, amely kizárólag egy munkavállalót és az általa végzett tevékenységet figyeli meg, vagy aminek a célja a munkavállaló viselkedésének befolyásolása. Az Adatkezelő tájékoztatja a munkavállalókat, hogy jelen részletes tájékoztató és az elektronikus megfigyelőrendszerhez kapcsolódó szabályzat irányadó minden az Adatkezelő által létesítendő raktár-és irodakonténerre.

A kamerákkal történő megfigyelés: Az étkezőhelyiségekben az Adatkezelő nem rögzít felvételeket. Ezen területek kizárólag munkaszüneti napokon, munkaidőn kívüli időben figyelhetőek meg, amikor senki nem tartózkodik jogszerűen a területen. A kamera kép- és hangfelvételt rögzít.

Kihelyezett kamerák: a jelen szabályzat melléklete tartalmazza.

Az adatkezelés jogcíme: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, munkabiztonság, munkaviszonyból eredő kötelezettség ellenőrzése. Az Adatkezelő az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, vagyonvédelem, üzleti titok védelme érdekében készít képfelvételt. Az Adatkezelő szabálysértés, bűncselekmény elkövetése és az elkövetés gyanúja esetén a felvételeket az elkövető azonosítása, a tényállás feltárása érdekében kiadja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bűnüldöző szervnek, szabálysértési hatóságnak. A munkaviszonyból eredő kötelezettség megszegése esetén az Adatkezelő a felvételeket a munkavállalóval szembeni eljárásban felhasználja. 

Kezelt személyes adatok: munkavállalóról készült kép-és hangfelvétel, munkavállaló tartózkodási helye, munkaviszonyból származó kötelezettsége teljesítése vagy elmaradása. 

Adatkezelő: Hrepka Gergely ügyvezető, Zsilák Tamás ügyvezető

Adatfeldolgozó: Hrepka Gergely ügyvezető, Zsilák Tamás ügyvezető

Adatok címzettje, adattovábbítás: nyomozó hatósághoz, bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja miatt.

Az adatkezelés helye, módja és időtartama: a technikai berendezés tárhelye (memóriakártya), elektronikusan, legfeljebb 3 munkanapig, kivéve, ha nyomozó hatósághoz történő adattovábbításra van szükség bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja miatt. 

Adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye: vagyonvédelem és munkabiztonság megvalósításának, valamint munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének nehézsége. 

Adatkezeléssel kapcsolatos, munkavállalókat megillető jogok, jogérvényesítési eszközök: A munkavállaló tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. A munkavállaló kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a munkavállaló általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, a munkavállaló személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a megkeresésre 25 napon belül írásban válaszol. A tájékoztatás kérése ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben minden tájékoztatás kérése díjköteles, melynek összege: 200,- Ft. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli a munkavállalóval, hogy a felvilágosítás megtagadására miért került sor, illetőleg azt, hogy jogorvoslatért fordulhat a bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság). Amennyiben az Adatkezelő a munkavállaló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén tájékoztatja az Adatkezelő a Munkavállalót a bírósági jogorvoslati és Hatósághoz fordulási lehetőségéről. Egyebekben az Adatkezelési Szabályzatban leírtak az irányadóak. 

Adatkezelő tájékoztatja a munkavállalót, hogy ha a munkavállalókon kívül egyéb személyek is a megfigyelt területre lépnek, akkor ők a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint külön tájékoztatást kapnak. Az ügyfelek, vendégek az Adatkezelő területére való belépéssel elismerik és tudomásul veszik a kamerás megfigyelés tényét és egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk felvétel készüljön. A megfigyelő rendszer létéről és működéséről az Adatkezelő kötelezettségének megfelelve figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz.  

Alulírott munkavállaló kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem, az adatkezeléshez hozzájárulok.

Kelt: Budapest, …. év, …. hónap …. nap

…………………………… ……………………………..

Adatkezelő munkavállaló

Melléklet: kihelyezett kamerák 

10. Nyilatkozat GPS berendezés alkalmazásának tudomásul vételéről

Alulírott……………………………….….…..……(cím:……………………….……..…….., an: …………………….…………………), mint a Viavill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság munkavállalója tudomásul veszem, hogy a Társaság gépjárműveiben GPS műholdas nyomkövető rendszer üzemel. Nyilatkozom, hogy a GPS nyomkövető eszköz által szolgáltatott adatok kezeléséről a szükséges tájékoztatást megkaptam. Ennek alapján az GPS nyomkövető eszköz által szolgáltatott földrajzi helyzet meghatározási adatok kezeléséhez hozzájárulok. Tájékoztatást kaptam az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról, valamint arról, hogy a keletkezett személyes adataimat a hatályos jogszabályokban előírt időpontig tárolják. Ezen adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadom. Jelen nyilatkozatom visszavonásig, illetve munkaviszony vagy szerződéses jogviszonyom fennállásáig érvényes.

 Kelt: ………………………… 

…………………………………………… munkavállaló